Preloader

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten, de daaruit vloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Be Original BVBA (hierna “be-original.be”) en de opdrachtgever.

Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden die van de opdrachtgever en/of een derde uitgaan. Andere voorwaarden dan deze zijn slechts aan be-original.be tegenstelbaar indien die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden.

Artikel 2. Prijs en betalingsvoorwaarden

2.1 Alle prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

2.2 De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten. Be-original.be stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Alle facturen zijn contant betaalbaar aan be-original.be. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten. Bij gebreke aan betaling binnen de vooropgestelde termijn, is op de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling, onherroepelijk en onherleidbaar een intrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de vervaldatum is, zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling en naast en boven de intresten zoals hierboven bepaald, een forfaitaire, onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de factuurbedragen, met een minimum van 125 euro.

2.3 Be-original.be zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten, de domeinnaam af te sluiten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van be-original.be om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Meer in het bijzonder zal be-original.be het recht hebben de opgeslagen data te verwijderen en de domeinnaam vrij te geven.

2.4 De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is slechts mogelijk zolang be-original.be haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 euro.

Artikel 3. Offertes en orderbevestiging

3.1 De offertes van be-original.be gelden slechts ten titel van inlichting en binden be-original.be slechts indien en voorzover zulks door be-original.be uitdrukkelijke en schriftelijk is vermeld.

3.2 Alle offertes, facturen en overeenkomsten van be-original.be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

3.3 Elke order van de opdrachtgever bindt de opdrachtgever, doch be-original.be zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van de order door be-original.be. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging dienen door de opdrachtgever aan be-original.be kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na de orderbevestiging. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.4 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht be-original.be niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Grafisch werk

4.1 Specifiek inzake grafisch werk behoudt be-original.be zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling vanwege de opdrachtgever. Inzake ontwerpopdrachten wordt na mondelinge of schriftelijke goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever de bestelling als afgehandeld beschouwd.

4.2 Ontwerpopdrachten omvatten een basisontwerp inclusief twee en maximaal drie correctierondes. Bijkomende aanpassingen en correcties worden aangerekend aan uurtarief van 65 euro per uur.

4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op basis van digitaal aangeleverde - gecorrigeerde - teksten, logos en foto’s in de juiste (hoge) resolutie.

4.4 Eventuele aanpassingen aan teksten, logos, foto’s worden aangerekend aan uurtarief. Het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal, wordt tot één maand na factuurdatum bewaard.

4.5 Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd en in geen geval kan be-original.be hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 5. Zet-, druk of andere proeven

5.1 De opdrachtgever is gehouden de door haar al dan niet op haar verzoek van be-original.be ontvangen zet-, druk-, andere proeven of digitale bestanden zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan be-original.be terug te zenden.

5.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat be-original.be de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.3 Be-original.be is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of digitale bestanden.

5.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 6. Afwijkingen

6.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

6.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

Artikel 7. Hostingdiensten & domeinnaam

7.1 Hosting van websites gebeurt altijd door een externe partner van be-original.be. Be-original.be stelt alles in het werk om een ononderbroken en foutloze connectie met het Internet mogelijk te maken, doch garandeert in geen geval dat de website steeds correct, ononderbroken, en/of foutloos bereikbaar zal zijn voor het publiek.

7.2 Be-original.be is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar be-original.be weinig of geen invloed op heeft. Be-original.be kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van be-original.be met deze derden of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met be-original.be.

7.3 Be-original.be verbindt er zich toe dat de website in principe en in normale omstandigheden alle dagen, 24 uur op 24 uur, online zal zijn, dat wil zeggen consulteerbaar voor het publiek via Internet.

7.4 Op één ogenblik tijdens de week zal de website gedurende een beperkte tijd offline kunnen zijn, dat wil zeggen tijdelijk niet voor het publiek toegankelijk zijn, voor de noodzakelijke back-up en onderhoudswerkzaamheden aan de server waarop de website geplaatst is.

7.5 Be-original.be garandeert dat deze offlineperiode maximaal 2 uur per week zal bedragen. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de website tijdens de week gedurende een beperkte tijd offline kan zijn. De website zal gedurende de normale online uren, dat wil zeggen alle ogenblikken buiten het normale tijdstip van back-up en onderhoudswerkzaamheden, enkel offline zijn ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken, of ingeval van panne, storing of een blokkering in het telecommunicatienetwerk.

7.6 Be-original.be zal trachten het ongemak van eventuele storingen tot een minimum te beperken en zo snel mogelijk de website weer online te zetten.

7.7 De opdrachtgever erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de website van tijd tot tijd offline kan zijn tijdens de online uren ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken, of ingeval van panne of storing in het telecommunicatienetwerk, en ziet af van enige aansprakelijkheidsvordering tegen be-original.be voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en/of de gevolgen of de schade die er het gevolg van moge zijn.

7.8 In geval van offline zijn van de website tijdens de normale online uren, kan de opdrachtgever be-original.be op de hoogte brengen.

7.9 Na dergelijke melding zal be-original.be haar uiterste best doen om de website zo snel mogelijk online te krijgen voorzover het offline zijn van de website te wijten is aan be-original.be.

7.10 Be-original.be garandeert alle noodzakelijke en/of nuttige maatregelen te hebben genomen voor de fysische en logische beveiliging van de website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen.

Artikel 8. Algemene regels voor webhosting

8.1 De opdrachtgever mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van be-original.be of derden. De activiteiten van de opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

8.2 De opdrachtgever verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op toepassingen ter beschikking gesteld door be-original.be.

8.3 De opdrachtgever zal be-original.be integraal vrijwaren voor alle schade (inclusief advocatenkosten) die be-original.be zou lijden door de in dit artikel verboden handelingen, en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen be-original.be, die hiermee verband houdt.

8.4 Het ontvangen en verzenden van spam is op al de door be-original.be ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting van het account.

8.5 De opdrachtgever verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van be-original.be alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De opdrachtgever staat zijn recht af om enige schadevergoeding van be-original.be te claimen.

Artikel 9. Levering

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar be-original.be haar bedrijfsactiviteit uitoefent.

9.2 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt be-original.be niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

9.3 Indien beide partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden tijdig over te maken aan be-original.be en de verbeterde versies tijdig te aanvaarden.

9.4 Indien bezorging per post van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico van de postbezorging.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding

10.1 Be-original.be is gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst ontstaan.

10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van be-original.be op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Indien be-original.be op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.4 Een hostingovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de overeenkomst niet twee maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor een bijkomende periode van één jaar worden verlengd. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens be-original.be niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of in strijd daarmee handelt. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever worden beëindigd indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

10.5 Indien het account van de opdrachtgever wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van deze account worden verwijderd (data, websites, emailadressen, -aliassen en mailinglists).

10.6 De overeenkomst kan door be-original.be met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd indien de opdrachtgever op zeer ernstige wijze misbruik maakt van de account zoals, doch niet beperkt tot het geval waarin de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving, de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, de opdrachtgever pornografische materialen opslaat op de account, de opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale software (mp3’s, etc.) te downloaden vanaf zijn account.

10.7 Be-original.be heeft het recht geleverde toepassingen en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens be-original.be niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Be-original.be zal de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van be-original.be kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

11. Non-conformiteit

11.1 De door be-original.be te leveren zaken zoals nader omschreven in de overeenkomst tussen be-original.be en de opdrachtgever voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd.

11.2 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

11.3 Vermeende gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan be-original.be te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat be-original.be in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient be-original.be in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande artikel bedoeld, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

11.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele andere zaken die onder de overeenkomst behoren te worden geleverd.

11.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zullen partijen in overleg treden voor over een oplossing van het gebrek. Be-original.be zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende (deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten aan de zijde van be-original.be, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten

12.1 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan be-original.be te worden bezorgd binnen een termijn van acht dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Be-original.be is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

13.2 Eventuele reeds geleverde prestaties door be-original.be tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Be-original.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, zelfs een grove fout, van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Be-original.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van be-original.be of een aangestelde.

14.2 De aansprakelijkheid van be-original.be met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van be-original.be. De totale aansprakelijkheid van be-original.be zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan be-original.be werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

14.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft be-original.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

14.4 Be-original.be zal de website op het internet plaatsen in de versie, en in de staat waarin deze door be-original.be op verzoek van de opdrachtgever is ontwikkeld. Be-original.be zal de website op het internet plaatsen onder de URL en/of de domeinnaam die door de opdrachtgever zelf, of door be-original.be op verzoek van de opdrachtgever, is aangevraagd en geregistreerd. In geen geval zal be-original.be aansprakelijk zijn voor de keuze van de URL en/of de domeinnaam. Be-original.be zal ook niet aansprakelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de URL en/of de domeinnaam, en/of de inbreuken op rechten van derden door de keuze van de URL en/of domeinnaam.

14.5 Be-original.be zal de website op het internet plaatsen met de inhoud die door de opdrachtgever zelf, of door be-original.be op verzoek van de opdrachtgever, is aangemaakt op het ogenblik van het online plaatsen van de website en/of op elk later ogenblik. In geen geval zal be-original.be aansprakelijk zijn voor de inhoud van de website en/of het grafisch werk uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever. Be-original.be zal ook niet aansprakelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de inhoud van de website, en/of de inbreuken op rechten van derden door de inhoud van de website.

14.6 Be-original.be is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het Internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de opdrachtgever, handelingen van andere opdrachtgevers of Internetgebruikers, login procedure, account, emailadressen en IP-adressen.

14.7 Be-original.be is inzake haar supportdiensten gehouden tot een inspanningsverbintenis, en onderschrijft in geen geval een resultaatsverbintenis. Be-original.be zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade die door haar dienstverlening berokkend is aan de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van be-original.be is uitdrukkelijk beperkt tot rechtstreekse schade. In geen enkel geval zal be-original.be aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan het totale bedrag door de opdrachtgever per jaar betaald onder deze overeenkomst.

14.8 De opdrachtgever kan in geen geval enige aanspraak tegenover be-original.be laten gelden na verloop van een termijn van meer dan 12 maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan. Be-original.be behoudt geen reservekopieën van de data of instellingen die de opdrachtgever heeft ge-upload naar de server. De opdrachtgever dient belangrijke informatie zelf te bewaren. De opdrachtgever vrijwaart be-original.be voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van be-original.be.

14.9 Be-original.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Be-original.be is niet verantwoordelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die be-original.be mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

14.10 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan be-original.be. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die be-original.be als gevolg hiervan lijdt.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1 Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van be-original.be, heeft be-original.be de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2 In het kader van de diensten voor de opdrachtgever, verwerkt be-original.be persoonsgegevens van de door de opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens.

Artikel 16. Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders.

16.2 Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op de programmatuur en de grafische vormgeving behoort steeds en uitsluitend toe aan be-original.be.

16.3 De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk enkel een gebruiksrecht te hebben. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. In het bijzonder blijft be-original.be eigenaar van het beheerssysteem.

16.4 De opdrachtgever staat in voor en garandeert over alle rechten te beschikken om het aan be-original.be aangeleverde materiaal te mogen gebruiken, en zal be-original.be integraal vrijwaren ingeval van aanspraken van derden.

16.5 De opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van be-original.be te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal be-original.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van be-original.be waarvan hij kennisneemt.

16.6 De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van het recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden. Deze overdracht vloeit niet voort uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten.

16.7 De eigendom van de bron bestanden van een door be-original.be ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van be-original.be en zal niet worden aangeleverd. Deze broncode mag door de opdrachtgever niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De opdrachtgever mag de broncode ook niet onthullen of doorgeven.

Artikel 19. Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten en verbintenissen van be-original.be. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van be-original.be zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Algemene voorwaarden Be Original BVBA - 1 september 2016